Ἀνιχνευτής

τῆς Ἱστορίας

Ὁ Μακεδονομάχος Γεώργιος Σερίδης ἢ καπετᾶν Σπανός

Γεώργιος_Σερίδης

      Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1904, μὲ ἐφόδια ποὺ εἶχαν φθάσει ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ἐξοπλίστηκε στὴν περιοχὴ τοῦ Βάλτου τὸ σῶμα τοῦ Γιώργου Σερίδη ἢ καπετᾶν Σπανοῦ, δυνάμεως 80 περίπου ἀνδρῶν. Ὁ Σερίδης, μεγαλοεπιχειρηματίας ἀπὸ τὸ Φλάμπουρο Φλωρίνης, ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν ἐκμετάλλευση μεγάλων δασικῶν ἐκτάσεων στὴν περιοχὴ τοῦ Μπέλες.

       Ἐπειδὴ Τοῦρκοι σκότωσαν τὸν μονάκριβο γιό του, ἐγκατέλειψε ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις του καὶ βγῆκε ἀντάρτης, συγκροτῆσας σῶμα ἀπὸ ὑλοτόμους, ποὺ εἶχε στὴν ὑπηρεσία του καὶ ποὺ κατάγονταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ Κορυτσᾶς. Τὸν χειμώνα τοῦ 1901 πρὸς 1902 ἀναγκάσθηκε νὰ καταφύγῃ στὴν Βουλγαρία καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1902 ἔφθασε στὴν Δυτικὴ Μακεδονία, ἀκολουθῶντας τὸν Γιαγκῶφ, τὸν Βούλγαρο συνταγματάρχη καὶ ὑπαρχηγὸ τοῦ κομιτάτου τῶν Βέρχοβιστ. Στὴν Ἑλλάδα συνελήφθησαν καὶ οἱ δύο, ὁ Βούλγαρος ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἀλλὰ ὁ Σερίδης ἀπελάθηκε στὴν Ἰταλία. Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπανῆλθε στὴν Μακεδονία καὶ κατὰ τὸ 1904 ἔθεσε ἑαυτὸν στὴν διάθεση τοῦ κέντρου Θεσσαλονίκης, μὲ σκοπὸ νὰ συγκροτήσῃ ἑλληνικὸ ἀνταρτικὸ σῶμα.

      Ὁ Σερίδης ἦταν ἡλικιωμένος. Εἶχε μετάσχει στοὺς πρὸ τοῦ 1897 ἀγῶνες τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων στὴν Μακεδονία ὑπὸ τὸν γενικὸ ἀρχηγὸ Μπρούφα  καὶ ἀπελάμβανε μεγάλου κύρους στὰ βόρεια διαμερίσματα τοῦ βιλαετίου Θεσσαλονίκης. Ἀφοῦ συγκρότησε τὸ σῶμα του, κινήθηκε πρὸς βορράν, μὲ σκοπὸ νὰ δράσῃ στὴν περιοχὴ τοῦ Μπέλες, λόγῳ ὅμως τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ χειμῶνος ἀναγκάσθηκε νὰ κατέλθῃ νοτιώτερα, στὴν περιοχὴ Γουμένισσας.

       Στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1904 ένήργησε ἐναντίον τῆς συμμορίας τοῦ Ἀποστόλ Πέτκωφ, στὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Ἅγιος Πέτρος (νομὸς Κιλκίς). Κατὰ τὴν συμπλοκὴ ἐκείνη συνέλαβε 12 αἰχμαλώτους κομιτατζῆδες· τὴν ἑπομένη ὅμως κυκλώθηκε ἀπὸ ἰσχυρὰ ἀποσπάσματα τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ παραδοθῇ μαζὶ μὲ 72 ὁπαδούς του…

       Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Σερίδη, ἔκανε τὸν Μόδη νὰ ἀναρωτηθῇ ἄν ἡ ἀπόφασή του νὰ παραδοθῇ ἦταν ἀποτέλεσμα παρεξηγήσεως τῶν διαταγῶν τοῦ κέντρου Θεσσαλονίκης, νὰ ἀποφεύγουν δηλαδὴ τὰ ἑλληνικὰ σώματα τὶς συγκρούσεις μὲ τοὺς Τούρκους. Διότι στὴν ἴδια σύγχυση εἶχαν πέσει καὶ ἄλλοι ἀρχηγοί…

Βιβλιογραφία
Ἀφανεῖς Γηγενεῖς Μακεδονομάχοι (1903-1913), Ἰ. Σ. Κολιόπουλος, Ἰ. Δ. Μιχαηλίδης – Κων. Σ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ. – University Studio Press, 2008
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Π. Τσάμης, Ε.Μ.Σ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Γεώργιος Μόδης, Ε.Μ.Σ
Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ wiki
 
Σύντομος σύνδεσμος (shortlink) ἄρθρου: http://wp.me/p456C4-19
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: