Ἀνιχνευτής

τῆς Ἱστορίας

Οἱ Κύνες τῶν Ὀλυμπίων…

Ολυμπία. Είσοδος Αθλητών

Athletes’ entrance E. to stadion [stadium] – Olympia, Greece (Library of Congress)

   Ἔντρομοι οἱ ἀρχαιόφιλοι περιηγητὲς ἀντίκρυσαν μπρός τους, τοὺς τεράστιους ὀδόντες τῶν ἑλληνικῶν ποιμενικῶν! Οὐρλιαχτά, κακό… «ἠμύνθησαν οὗτοι διὰ πολυκρότων»…!

Θέμα μεγάλο προκλήθηκε… ἔγγραφα ἐστάλησαν μεταξὺ τῶν Ὑπουργείων καὶ πρὸς τὴν Δημαρχίαν Πύργου γιὰ νὰ διασφαλισθῇ ἡ ἄνετος περιήγησις τῶν Ἄγγλων ἐπισκεπτῶν!  Ἀνάστατος ὁ τύπος…

Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων, ἀρ. φύλ. 77, 09.02.1894

ΟΙ ΚΥΝΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Ἐπίθεσις κατὰ περιηγητῶν.

Τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ἀπέστειλε χθὲς εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἔγγραφον, δι’ οὗ παρακαλεῖ, ἵνα ἀπαγορευθῇ ἡ ποιμνιοβοσκὴ ἐν Ὀλυμπίᾳ, ὅπου ὑπάρχουσιν ἀρχαιότητες. Τοῦτο δὲ διότι μετὰ τῶν ποιμένων ὑπάρχουσιν ἐκεῖ καὶ κύνες, τὰ φοβερὰ μανδρόσκυλα, τὰ ὁποῖα ἐμποδίζουσι τοὺς ξένους νὰ πλησιάσωσι τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα.

Τὸ ὑπουργεῖον ἔλαβεν ἀφορμὴ εἰς τὸ νὰ ζητήσῃ τὴν ἀποδίωξιν τῶν κυνῶν ἐκ παραστάσεων τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν περιηγητῶν, δύο τῶν ὁποίων τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ὑπέστησαν ἀγρίαν ἐπίθεσιν ποιμενικῶν κυνῶν, καθ’ ὧν ἠμύνθησαν οὗτοι διὰ πολυκρότων.

Τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν διεβίβασεν ἀμέσως τὰς δεούσας διαταγάς, ἵνα πᾶσα εἰς τοὺς ξένους παρέχεται εὐκολία, διαταχθῶσι δὲ οἱ ποιμένες νὰ ἀποσύρωσιν ἐκεῖθεν τὰ ποίμνιά των.

OLYMPIA_GYMNASIUM

 

Ἐφημερίς, ἀρ. φύλ. 40, 09.02.1894

ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑι

ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΥΛΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν παρακαλεῖ τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ὅπως διατάξῃ τὴν δημαρχίαν Πύργου ν’ ἀπαγορεύσῃ τὴν ποιμνιοβοσκὴν ἐν τῷ ἀνασκαμμένῳ χώρῳ τῆς Ὀλυμπίας, διότι οἱ ποιμενικοὶ κύνες δὲν ἀφίνουν ἄνθρωπον νὰ πλησιάσῃ πρὸς τὸ μέρος ἐκεῖνο, κατ’ αὐτὰς δὲ παρ’ ὀλίγον νὰ κατασπαραχθῶσιν ὑπὸ τῶν κυνῶν Ἄγγλοι τινὲς περιηγηταὶ θελήσαντες νὰ ἐπισκεφθῶσι τὰς ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀρχαιότητας.

Αὐτὸ δὰ ἔλειπε νὰ ἐμποδίζουν τοὺς περιηγητὰς οἱ σκύλλοι! Τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ὀφείλει ἀμέσως νὰ διατάξῃ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ποιμένων ἐκ τῶν ἱερῶν ἐκείνων τόπων.

curtius, ernst. olympia, 1892

Ἀρχαιολογικός χῶρος Ὀλυμπίας, Curtius, Ernst. Olympia, 1892

Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων, ἀρ. φύλ. 96, 28.02.1894

Οἱ περιηγηταὶ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις.

Διὰ τῶν χθεσινῶν σιδηροδρομικῶν ἁμαξοστοιχιῶν ἀνεχώρησαν εἰς Πάτρας, Πύργον καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὰς ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀρχαιότητας οὐκ ὀλίγοι τῶν περιηγητῶν ἐφωδιασμένοι μὲ τὰ συστατικὰ τοῦ ὑπουργείου, καὶ καλῶς πλέον πληροφορημένοι, ὅτι ἐν Ὀλυμπίᾳ δὲν θὰ συναντηθῶσι μέ… μανδρόσκυλα. Ταῦτα, ὡς ἐγράψαμεν, ἀπεμακρύνθησαν ἐκεῖθεν, ἀναχωρησάντων τῶν ποιμένων, κατὰ διαταγὴν τοῦ ὑπουργείου.

***

   Καὶ ἀπομακρύνθηκαν αὐτοὶ οἱ ὑπέροχοι κύνες ἀπὸ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο, μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση! Φύλακες ἰκανοί, δραστήριοι καὶ ἄμμισθοι! Φύλακες κοπαδιῶν καὶ πολιτισμοῦ…

Ζητοῦνται μανδρόσκυλα…

Χλόη
 
Βιβλιογραφία – Πηγές
http://invenio.lib.auth.gr/1
http://invenio.lib.auth.gr/2
http://invenio.lib.auth.gr/3
 
Σύντομος σύνδεσμος (shortlink) ἄρθρου –> http://wp.me/p456C4-m
Advertisements

2 responses to “Οἱ Κύνες τῶν Ὀλυμπίων…

  1. Pingback: Οἱ Κύνες τῶν Ὀλυμπίων… | Ἑλλήνων Φῶς

  2. Pingback: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ἑλληνοϊστορεῖν

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: